fbpx

Darmowa wysyłka na terenie Polski przy zakupach za min. 500 zł.

Regulamin sprzedaży voucherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
NA STRONIE WWW.ANKAKRYSTYNIAK.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin sprzedaży voucherów stanowi integralną cześć Regulaminu Sklepu internetowego ankakrystyniak.com
Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
INFORMACJE DOTYCZĄCE VOUCHERÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
Sklep www.ankakrystyniak.com umożliwia zakup produktów w postaci voucherów za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z Regulamin sklepu internetowego www.ankakrystyniak.com.
Produktami są vouchery podarunkowe w formie karty podarunkowej lub elektronicznej.
Vouchery są udostępnione w następujących nominałach: 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, 700 zł oraz 1.000 zł.
Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia ich zakupu.

§ 3
UDOSTĘPNIENIE ORAZ REALIZACJA PRODUKTU
Voucher w zależności od wybranej formy jest wysyłany Klientowi na adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub udostępniany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
Zakupione w Sklepie Produkty mogą zostać zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem ankakrystyniak.com oraz w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem:
ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa, Butik Anka Krystyniak.
Produkt nie może zostać wymieniony na pieniądze.
W sytuacji niewykorzystania voucheru w pełnej wysokości, pozostała kwota jest przeznaczona na nowy voucher. Wartość nowego vouchera stanowi różnicę dotychczasowego vouchera i produktów zakupionych za jego pośrednictwem.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów

KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES, ABY ZAPEWNIĆ CI NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIA ONLINE. KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA NASZĄ Politykę Prywatności