fbpx

Darmowa wysyłka na terenie Polski od 500 zł.

Regulamin sprzedaży voucherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
NA STRONIE WWW.ANKAKRYSTYNIAK.COM

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży voucherów stanowi integralną cześć Regulaminu Sklepu internetowego ankakrystyniak.com
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (U. 2016 poz. 1823),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2.

INFORMACJE DOTYCZĄCE VOUCHERÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.ankakrystyniak.com umożliwia zakup produktów w postaci voucherów za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z Regulamin sklepu internetowego www.ankakrystyniak.com.
 2. Produktami są vouchery podarunkowe w formie karty podarunkowej lub elektronicznej.
 3. Vouchery są udostępnione w następujących nominałach: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 750 zł oraz 1.000 zł.
 4. Vouchery są ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich zakupu. Po upływie okresu ważności voucher traci swoją ważność oraz wartość.
 5. Voucher, może zostać wykorzystany w części. Na pozostałą do wykorzystania część nominału jest udostępniany nowy voucher z tym, że okres jego ważności jest liczony od zakupu pierwszego vouchera.

§3.

UDOSTĘPNIENIE ORAZ REALIZACJA PRODUKTU

 1. Voucher w zależności od wybranej formy jest wysyłany Klientowi na adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub udostępniany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty mogą zostać zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym pod adresem ankakrystyniak.com oraz w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem:
  Mokotowska 63, 00-533 Warszawa, Butik Anka Krystyniak.
 3. Produkt nie może zostać wymieniony na pieniądze.
 4. W sytuacji niewykorzystania voucheru w pełnej wysokości, pozostała kwota jest przeznaczona na nowy voucher. Wartość nowego vouchera stanowi różnicę dotychczasowego vouchera i produktów zakupionych za jego pośrednictwem.

§4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów